معرفی انواع پرس و بررسی پرس زانویی

معرفی انواع پرس و بررسی پرس زانویی

معرفی انواع پرس و بررسی پرس زانویی

این پروژه طراحی قالب دارای دو فصل می باشد که در فصل اول به معرفی انواع پرس می پردازد و در فصل دوم به معرفی پرس زانویی به تفصیل می پردازد.در این پروژه جهت شناسایی بیشتر انواع روشهای پرس از عکسهای متنوع و با کیفیتی استفاده شده است.همچنین دارای فهرست مطالب و منابع می باشد و در مجموع ۲۲ صفحه می باشد….