مقاله گیربکس اتوماتیک

مقاله گیربکس اتوماتیک

مقاله گیربکس اتوماتیک

گفتیم که وظیفه جعبه دنده کم و زیاد کردن نسبت گشتاور است و این متناسب با کم و زیاد کردن سرعت خروجی است یعنی گشتاور ودور نسبت معکوس دارند البته این رابطه زمانی درست است که توان شفت ورودی گیربکس یا به عبارت دیگر دور وگشتاور اولیه ثابت باشددر اینجا مفهوم دیگری به نام نسبت دنده داریم که عبارت است از:
دور خروجی / دور ورودی = گشتاور ورودی / گشتاور خروجی = نسبت دنده <script…