کارآموزی شبکه های کامپیوتر

کارآموزی شبکه های کامپیوتر

کارآموزی شبکه های کامپیوتر

فهرست مطالبعنوان صفحه
فصل اول
شبکه کامپیوتری چیست ؟. ۲
مدل های شبکه۴
مدل شبکه نظیر به نظیر. ۵
مدل شبکه مبتنی بر سرویس دهنده ۵
مدل سرویس دهنده / سرویس گیرنده ۶
اجزا ءشبکه ۷
انواع شبکه از لحاظ جغرافیایی. ۸
شبکه گسترده WAN = Wide Area Network ]]9
ریخت شناسی شبکه Net work Topology. 9
توپولوژی ستاره ای Star9
توپولوژی حلقویRing. 10
توپولوژی اتوبوسی BUS. 11
توپولوژی توری Mesh. 12
پروتکل. ۱۴
پروتکل های شبکه ۱۴
مدل Open System InterconnectionOSI17
ابزارهای اتصال دهنده Connectivity Devices. 20
۱ – کنترل…