پرسشنامه استرس شغلی

پرسشنامه استرس شغلی

پرسشنامه استرش شغلی از مطالعات مقیمی اقتباس شده است و دارای ۱۵ گویه استاندارد است و در طیف لیکرت ۴ درجه ای تنظیم شده است. این پرسشنامه ۱۵ گویه دارد و به صورت ورد ۲۰۰۳ ارائه شده است و ویژگی های روانسنجی آن شامل روایی و پایایی ذکر شده است….