تصفیه فاضلاب به روش نوین اکسیداسیون پیشرفته (AOP) و مدلسازی آن

تصفیه فاضلاب به روش نوین اکسیداسیون پیشرفته (AOP) و مدلسازی آن

تصفیه فاضلاب به روش نوین اکسیداسیون پیشرفته (AOP) و مدلسازی آن

فهرست مطالب 
آلودگی آب و محیط زیست توسط پسآب ها (مخصوصا پسآب های رنگی)
 
روش های متداول حذف آلاینده ها از پساب
 
روش اکسیداسیون پیشرفته (AOP)
 
انواع فرآیند های اکسیداسیون پیشرفته (AOP)
 
انتخاب اکسنده مناسب برای فرآیندهای اکسیداسیون پیشرفته (AOP)
 
مزایا و معایب فرآیند اکسیداسیون پیشرفته (AOP)
 
روش های مدلسازی و ضرورت انجام آن
 
شبکه های عصبی مصنوعی و کاربرد آن در فرآیند اکسیداسیون پیشرفته (AOP)
 
بحث و نتیجه…