Cisco IOS XR Fundamentals BOOK

Cisco IOS XR Fundamentals BOOK

Cisco IOS XR Fundamentals BOOK

Cisco IOS XR Fundamentals BOOKدانلود کتاب CISCO
قیمت این کتاب ۵۳ دلار می باشد
یعنی حدود۱۸۰۰۰۰ تومان
ما این کتاب را فقط و فقط ۱۵۰۰۰ تومان می دهیم دانلود کل کتاب به فایل PDF دقیقا همان کتاب
امتحان کنید برای کسانی که CISCO کار هستند …