تحقیق اشکال مشابه بردگی

تحقیق اشکال مشابه بردگی

اشکال مشابه بردگی یا اشکال معاصر بردگی یا بردگی نوین از اصطلاح بردگی با عنوان بردگی شخصی یا بردگی سنتی در مقابل اشکال مشابه بردگی یابردگی مدرن نیز تعبیر می شود. وجه تشابه و موضوع مشترك میان بردگی در مفهوم سنتی ومدرن آن را در دو عنصر مالکیت و کنترل می توان خلاصه نمود . در بردگی سنتی فردي مالکفرد دیگري است به گونه اي که می تواند هر گونه رفتاري را نسبت به او انجام دهد و او را نظیریک کالا مورد خرید و فروش قرار دهد و تمامی امور او در کنترل فرد…