پروژه طراحی جرثقیل ستونی بازویی

پروژه طراحی جرثقیل ستونی بازویی

پروژه طراحی جرثقیل ستونی بازویی

این پروژه در سه فصل زیر به همراه فهرست بندی، مقدمه، نتیجه گیری و منابع و رعایت کامل تمام نکات ویرایشی ارائه شده است و دارای ۶۹ صفحه می باشد:۱-مقدمه و معرفی انواع جرثقیل و بررسی موارد ایمنی در طراحی جرثقیل و بازرسی های مورد نیاز از طراحی تا ساخت 
۲-بررسی و تحلیل اجزای اصلی و اتصالات به صورت عددی
۳-بررسی اجزای اصلی به کمک نرم افزار ANSYS و مقایسه آن با نتایج عددی…