مقاله اهمیت اقتصاد

مقاله اهمیت اقتصاد

اهمیت اقتصاد اقتصاد یکی از پایه اي ترین ستونهاي زندگی در جوامع بشري به حساب می آد. با این وجود عجیبه که در کشور ما دانش عمومی در قبال کارکرد اقتصاد و مفاهیم پایه اقتصادي نسبتا ضعیفه. دانش اقتصادي کمابیش به متخصصین اقتصادي ایران محدود می شه و با در نظر گرفتن سیاستهاي اقتصادي کشور بعضی وقتها آدم در عقل و در کفایت دانش تصمیم گیرندگان اقتصادي کشور هم شک می کنه.اقتصاد چیست؟علوم اجتماعی بطور کلی سعی در درك روندهاو کارکردها و فرآیندهاي گذشته، حال…

تحقیق اشکال مشابه بردگی

تحقیق اشکال مشابه بردگی

اشکال مشابه بردگی یا اشکال معاصر بردگی یا بردگی نوین از اصطلاح بردگی با عنوان بردگی شخصی یا بردگی سنتی در مقابل اشکال مشابه بردگی یابردگی مدرن نیز تعبیر می شود. وجه تشابه و موضوع مشترك میان بردگی در مفهوم سنتی ومدرن آن را در دو عنصر مالکیت و کنترل می توان خلاصه نمود . در بردگی سنتی فردي مالکفرد دیگري است به گونه اي که می تواند هر گونه رفتاري را نسبت به او انجام دهد و او را نظیریک کالا مورد خرید و فروش قرار دهد و تمامی امور او در کنترل فرد…