طراحی زنجیر و جرخ زنجیر در سالیدورک

طراحی زنجیر و جرخ زنجیر در سالیدورک

طراحی زنجیر و جرخ زنجیر در سالیدورک

 طراحی زنجیر و جرخ زنجیر در سالیدورک
 
تعداد قطعات شامل ۶ قطعه
همراه با اسمبل و درخت طراحی کامل…